Servidor web ràpid: NginX + HHVM

Servidor web ràpid: NginX + HHVM
sudo apt-get update
 sudo apt-get install -y unzip vim git-core curl wget build-essential zlib1g-dev libpcre3 libpcre3-dev libbz2-dev libssl-dev libssl-doc zlib1g-dev libmemcachedutil2

Anem a instal·lar NGINX amb el mòdul Pagespeed:

sudo apt-get install -y nginx
 

wget -O - http://dl.hhvm.com/conf/hhvm.gpg.key |  sudo apt-key add -
 echo deb http://dl.hhvm.com/debian wheezy main |  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hhvm.list
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install hhvm

Si va bé, sortirà:

 ********************************************************************
 * HHVM is installed.
 *
 * Running PHP web scripts with HHVM is done by having your webserver talk to HHVM
 * over FastCGI. Install nginx or Apache, and then:
 * $ sudo /usr/share/hhvm/install_fastcgi.sh
 * $ sudo /etc/init.d/hhvm restart
 * (if using nginx)  $ sudo /etc/init.d/nginx restart
 * (if using apache) $ sudo /etc/init.d/apache restart
 *
 * Detailed FastCGI directions are online at:
 * https://github.com/facebook/hhvm/wiki/FastCGI
 *
 * If you're using HHVM to run web scripts, you probably want it to start at boot:
 * $ sudo update-rc.d hhvm defaults
 *
 * Running command-line scripts with HHVM requires no special setup:
 * $ hhvm whatever.php
 *
 * You can use HHVM for /usr/bin/php even if you have php-cli installed:
 * $ sudo /usr/bin/update-alternatives --install /usr/bin/php php /usr/bin/hhvm 60
 ********************************************************************

Per tant, ara fem:

apt-get install libboost1.49-dev libboost-regex1.49-dev libboost-system1.49-dev libboost-program-options1.49-dev libboost-filesystem1.49-dev libboost-thread1.49-dev
sudo /usr/share/hhvm/install_fastcgi.sh
sudo /etc/init.d/hhvm restart sudo /etc/init.d/nginx restart 
sudo update-rc.d hhvm defaults

I ara podrem també executar scripts de php en la línia de comandes:

cat > /usr/share/nginx/www/index.php
 <?php echo "<h1>".php_info()."</h1> \n <br /> \n <hr> \n"; ?> (I apretem ctrl +C)
 hhvm /usr/share/nginx/www/index.php

Comprovem que HHVM és qui executa el codi php per defecte:

root@debian:~# php -v
 HipHop VM 3.3.0 (rel)
 Compiler: tags/HHVM-3.3.0-0-g0a3cfb87b8a353fc7e1d15374f4adc413e37aba9
 Repo schema: 9a391d9a03e15fccba1cde6d35c05b7cdd380238
 Extension API: 20140829

Anem a continuació al navegador a l’adreça {IPdelamàquina}/index.php, i si veiem bé la pàgina vol dir que ho tenim tot correctament configurat.

Només queda personalitzar el que es vulgui i disfrutar.

TODO: nginx+pagespeed des d’un repositori: https://kura.io/2013/07/10/nginx-spdy-and-ngx-pagespeed/ https://kura.io/2014/07/09/nginx-1.7.3-released-with-pagespeed-psol-1.8.31.4-and-naxsi-0.53-2/

Enllaços:

http://nginx.org

http://hhvm.com

http://webdevstudios.com/2014/07/17/setting-up-wordpress-nginx-hhvm-for-the-fastest-possible-load-times/

https://github.com/facebook/hhvm/wiki/Prebuilt-Packages-on-Debian-7

Altres

http://www.javipas.com/2014/09/19/wordpress-a-toda-pastilla-con-nginxpagespeed-mariadb-hhvm-y-mas-en-ubuntu-12-04/comment-page-1/